Huurvoorwaarden

De huurder verbindt er zich toe de algemene voorwaarden en het huisreglement stipt na te leven en het onroerend goed en zwembad te gebruiken als een goede huisvader en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten.
De huurder kan zich bij aankomst aanmelden vanaf 16u.
Vroegtijdige aankomst wordt aanvaard mits goedkeuring door de eigenaar.
Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed dient de huurder mogelijke klachten of tekortkomingen aan de eigenaar over te maken.
Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd.

Het maximum aantal personen van 10 (excl. peuters en baby’s) dient gerespecteerd te worden. Het gehuurde goed mag in geen geval door meer mensen betrokken worden.
Bij overtreding daarvan kan de eigenaar een opleg eisen of de verdere toegang tot het gehuurde goed verbieden.
Opstellen van tenten, caravans, motorhomes e.d. op het terrein is ten strengste verboden.
De huurder wordt in geen enkel geval toegelaten het gehuurde goed te betreden indien blijkt dat niet de hele huursom, inclusief waarborg en schoonmaakkosten werd voldaan.
Bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de eigenaar, binnen de 48 uur na aanmaning, de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten, zonder dat de huurder enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

De duur van de verhuring kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord.
In het geval de huurder het verblijf vroegtijdig verlaat, zal er geen enkele terugbetaling gebeuren.

 

Waarborg
De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde beschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen intrest kunnen geëist worden.
De waarborg dient om volgende kosten te dekken: de eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,…..
Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.
De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk laat de
eindafrekening op te maken en met een maximum van 14 dagen na het verstrijken van
de huurperiode.
In het merendeel van de gevallen wordt de waarborg binnen de 10 dagen teruggestort.

 

Annulering door de huurder
Een reservering is bindend en bij reservering gaat u automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden.
Indien de huurder op de voorziene dag het gehuurde goed niet betrekt, om welke reden dan ook, staat het de eigenaar vrij deze opnieuw te verhuren voor de voorziene periode.
Bij het niet betrekken van het gehuurde goed door de huurder zal het reeds betaalde voorschot definitief aan de eigenaar toekomen als minimum schadevergoeding.

 

Annulering door de eigenaar
Als de eigenaar door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de gereserveerde vakantiewoning te annuleren, zal de betaalde huursom en de waarborg terugbetaald worden.
In geval de eigenaar het door de huurder ondertekend contract en/of het voorschot niet heeft ontvangen binnen de 10 dagen na de datum van ondertekenen, vervalt de overeenkomst automatisch en staat het de eigenaar vrij het goed voor dezelfde termijn opnieuw aan te bieden aan derden.

 

Inboedel
De volledige inboedel mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor ze dienstig worden geacht.
Ontbrekende zaken, beschadigde zaken door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed door de huurder.
De huurder dient ervoor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed.
De huurder mag in geen geval in lavabo’s, douches, toiletten, bad, spoelbakken enz… zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen ten laste van de huurder.
Bij niet-werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de eigenaar te contacteren. Deze zal al het mogelijke doen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen.
De eigenaar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen.
De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst eisen.

 

Schoonmaak
Het verhuurde goed wordt voor ingebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht.
Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij ervan uit dat u zelf voor vertrek de woning opruimt en alles terug op zijn oorspronkelijke plaats zet.
Bij uitzonderlijke vervuiling kan een toeslag voor bijkomend uurloon van de poetsvrouw worden doorgerekend.
In de keuken dienen volgende zaken in acht te worden genomen: de vaat doen en alles op zijn oorspronkelijke plaats terugzetten

  • De koelkast en diepvries leegmaken
  • De oven, microgolfoven, alsook het gebruikte huishoudelijke apparatuur reinigen
  • De vuilbakken leegmaken

 Extra aandacht in de badkamers:

  • Douches en toiletten in nette staat achterlaten
  • Het leegmaken van de vuilbakken 

 

Internet en Wifi
Internet en Wifi zijn in de prijs inbegrepen.
Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • U verbindt er zich toe de toegangscode niet aan derden mee te delen.
  • Het is niet toegestaan om van de verbinding gebruik te maken om bulk e-mail te versturen voor commerciële doeleinden.
  • Het is niet toegestaan om de internettoegang te gebruiken voor "filesharing" doeleinden.
  • De gebruikers aanvaarden de volle verantwoordelijkheid van het gebruik van de internettoegang tijdens hun verblijf. Indien wij de vraag krijgen van bevoegde autoriteiten aangaande de identiteit van een gebruiker tijdens een welbepaalde periode in het kader van een onderzoek naar illegale praktijken, stemt u er mee in dat wij de identiteit bekend maken.

 

Zwembad
Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad te vermijden.
Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen onder toezicht van volwassenen het zwembad gebruiken.
Bij een ongeval kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder zou kunnen worden uitgeoefend.
Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.

Het is ten strengste verboden te barbecueën op andere plaatsen dan deze daartoe ingericht. De barbecue dient proper te zijn bij vertrek.
Elke andere vorm van open vuur is ten strengste verboden.

 

Huisdieren zijn toegelaten op het gelijkvloers, in geen geval in de slaapkamers.
We gaan ervan uit dat ze geen hinder of overlast veroorzaken en dat de huurder het domein in onberispelijke staat achterlaat.

 

Vuilnis
Afval moet correct worden gesorteerd.
Zakken voor restafval, pampers en GFT liggen in de keukenla.
GFT-afval moet in afbreekbare zakjes, hiervoor kan je eventueel de lege groente- en fruitzakjes uit supermarkten gebruiken.
Papier en karton, plastic, restafval en glas dienen in de juiste bakken te worden gesorteerd.

 

Roken
De vakantiewoning is rookvrij. Rookalarm!
Het is ten strengste verboden sigarettenpeuken achter te laten op om het even welke plaats, zowel binnen als buiten.
Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.

 

Bezoek van de eigenaar of contactpersoon ter plaatse
Het is de eigenaar en de contactpersoon ter plaatse toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder,
de eigendom te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden of indien er noodzakelijke werken uitgevoerd moeten worden.
Dit recht moet rekening houden met het privéleven van de huurder en dient met mate uitgevoerd te worden.
De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, poetspersoneel of andere die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed, de tuin, het zwembad, …

 

Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk, dient de huurder de zonneschermen en parasols te sluiten om schade bij plots opkomende wind en regen te vermijden.
Tevens dienen alle ramen en deuren te worden gesloten.

 

Bij vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels te overhandigen aan de afgesproken personen of op de afgesproken plaats te leggen.
Indien de huurder de sleutels bij vergissing zou hebben meegenomen, dient hij deze zo snel mogelijk, per aangetekende expresszending of andere speciale dienst terug te bezorgen.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder.

 

Verantwoordelijkheid bij ongeval en inbraak
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van inbraak.
Bij diefstal zonder sporen van inbraak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

Aansprakelijkheid en schade
De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de gedragingen van zijn gasten en van de personen die hij onder zijn hoede heeft.

Alle schade dient, vóór het vertrek van de huurder, aan de eigenaar gemeld te worden.

De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.

De eigenaar wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, evenals voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantiewoning ten gevolge van vertraging.

De eigenaar aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, achtergelaten voorwerpen, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval…opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren.
Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag, is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht.
Hierbij verklaart de huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De vakantiewoning is verzekerd voor brand- en waterschade.

 

Vaststelling van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan
directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.
Elke klacht moet aangetekend ingediend worden. Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen zal enkel de rechtbank of het arrondissement van woonplaats van de eigenaar bevoegd zijn.
Alle kosten vallen ten laste van de huurder.